Stadgar för Czeslaw Slania Samfundet

1 Ändamål
Czeslaw Slania Samfundet har till syfte att vårda minnet av Czeslaw Slania  och att främja och öka kunskapen om frimärkstillverkningens teknik från förlaga till färdig produkt. Speciellt intresse skall ägnas graverade frimärken. 

2 Medlemskap
Czeslaw Slania Samfundet är öppet för alla. Medlemskap erhålles genom ansökan till sekreteraren, som prövas av styrelsen. Till hedersledamot må årsmötet kalla personer som befinnes värdiga. Czeslaw Slania var samfundets första hedersledamot. 

3 Avgifter
Medlemsavgift skall betalas per verksamhetsår som sammanfaller med kalenderåret. Medlemsavgiftens storlek för nästkommande år bestäms på samfundets årsmöte. Hedersledamot erlägger icke avgift. 

4 Styrelse
Czeslaw Slania Samfundets styrelse består av minst fem personer, valda för ett år av årsmötet. Årsmötet utser ordförande i styrelsen. Inom styrelsen utses sekreterare och kassaförvaltare. Årsmötet utser även två suppleanter, valda för ett år. 

5 Årsmöte
Styrelsen kallar till årsmöte att hållas senast under maj månad. Kallelse skall utgå senast 14 dagar före mötet. På årsmötet skall följande förekomma: 

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två justeringsmän för årsmötets protokoll.
Styrelse- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet.
Beslut om års- och inträdesavgift för nästkommande år.
Val av styrelseordförande.
Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Val av två revisorer.
Övriga frågor som skriftligen väckts senast en vecka före årsmötet.

Vid årsmötet äger varje närvarande medlem en röst. 

6 Övriga sammankomster
Utöver årsmötet kan styrelsen kalla till ett höstmöte under oktober eller november. 

7 Ekonomi
Rätt att för samfundets räkning utkvittera och uppbära penningmedel samt teckna samfundets firma tillkommer ordförande eller kassaförvaltare var för sig. 

8 Stadgeändring och upplösning
Ändringar av stadgarna kan ske på årsmötet med tre fjärdedelars majoritet. För beslut om samfundets upplösning krävs beslut på ett årsmöte och ett extra årsmöte, till vilket alla medlemmar kallats. I båda fallen fordras tre fjärdedelars majoritet. Hur med samfundets tillgångar skall förfaras bestäms vid det extra mötet med enkel majoritet.

________________________________________________ 

Samfundets stadgar antogs första gången vid konstituerande samman träde med Czeslaw Slania Samfundet på Postmuseum i Stockholm den 24 november 1981 och har tidigare ändrats vid årsmötena 1987 och 1988. Denna version fastställdes på årsmötet den 10 mars 2018.