Utdrag från:
Verksamheten 2022


Även år 2022 var ett mycket aktivt år för Samfundet.  

Årsmöte genomfördes den 23 april i SFF:s lokaler i Älvsjö. Årsmötet inkluderade bla. ett mycket uppskattat föredrag av Barbro Sjöberg, projektledare på PostNord, och en enkel slagauktion med Slaniaobjekt i huvudsak donerade av våra hedersmedlemmar Bröderna Bergskans. Närvarande var 14 medlemmar på plats och fyra online. 

Hela den gamla styrelsen omvaldes för ett år. Ekonomin befanns vara i gott skick och det bestämdes att ingen årsavgift uttages för år 2023. 

Årets höstmöte genomfördes I samband med frimärks- och vykortsutställningen NorrPhil i Täby. Samfundet erbjöd tillsammans med Polska Institutet ett digert program som bla. innefattade visning av en film från Polska Institutet med ett panelsamtal mellan Zygmunt Kuszelewski och Teresa Pawlak (båda goda vänner till Slania och samfundsmedlemmar), med efterföljande diskussion; föredrag av Zlatko Jakus som graverat cirka 200 svenska frimärken, och han signerade egna objekt i samband med mötet; och en genomgång av Crowns agents och dess påverkan av Slanias Jamaicamärken som presenterades av Jan Larsson.  Vår session på NorrPhil avslutades med utdelning av Slaniasamfundets hedersdiplom till våra nya hedersmedlemmar, Michal Piotrowski och Pavel Ruszkiewicz för deras förtjänstfulla insatser för vårdandet av Czeslaw Slanias minne. 

På NorrPhil representerades Samfundet också genom en monter där medföljande Gunilla Korling och Lena Rodhe gjorde en stor insats för bemanningen genom att sköta den under Samfundets session i föreläsningsaulan. Informationen i montern resulterade i flera nya medlemmar i vårt Samfund. Den femte september höll Rolf Korling och Claes Fellström ett föredrag i Norrorts Frimärksförening, och Samfundsmedlemmar har under året skrivit ett antal artiklar om Czeslav Slania i flera av Sveriges filatelistrelaterade tidskrifter. 

Vid utgången av 2022 var medlemsantalet i Slaniasamfundet enligt medlemsmatrikeln 118 personer, vilket innebär en ökning sedan 2021 med 8 medlemmar, representerande 10 länder, Sverige, Danmark, Norge, Spanien, Storbritannien, Kina, Tyskland, USA, Italien och Australien. Under verksamhetsåret har fem medlemmar avlidit. 

Styrelsen har haft ett antal digitala möten och kontakter per telefon och via E-mail under året. 

Genom tidigare donationer av Slaniaobjekt i huvudsak från bröderna Bergskans, men även från andra generösa donatorer, med efterföljande försäljningar, har medel funnits för att täcka alla samfundets kostnader även under år 2023. Viktigt för Samfundets goda ekonomi är också att nämna att samtliga arbetsinsatser har skett och sker helt ideellt.
 
Uppsala i februari 2023 
Styrelsen genom Claes Fellström, sekreterare