Utdrag från:
Verksamheten 2021

Verksamhetsåret 2021 blev på alla sätt en milstolpe för samfundet genom att vi planerade och deltog i två viktiga jubileer detta år, och lyckades finansiera alla aktiviteter och allt jubileumsmaterial, inklusive att tillsammans med Polska
Institutet producera en mycket påkostad jubileumsantologi. Detta kunde vi göra tack vare medlemsdonationer och generösa samarbetspartners, utan att införa någon medlemsavgift. Dessutom har vårt medlemsantal ökat med 20 %
under verksamhetsåret.

I början av planeringen för jubileumsaktiviteterna drabbas vi av det tungabeskedet att vår tidigare ordförande Lothar Heinrich avlidit den 22 april. Sorgen och saknaden efter Lothar har mycket präglat styrelsens arbete under året.

Slaniasamfundet hade sitt ordinarie årsmöte den 17 april 2021. Mötet avhölls digitalt med 17 registrerade medlemmar. 

Efter de ordinarie förhandlingarna genomfördes en auktion av donerade objekt. 

Planerandet och genomförandet av årets jubileer har skett av en arbetsgrupp bestående av styrelsen, ibland förstärkt med kompetens från andra Samfundsmedlemmar.

Årets höstmöte genomfördes på Postmuseum den 23 oktober som en del av samfundets 40-årsjubileum. Firandet började redan fredag kväll den 22 oktober med en jubileumsbankett för ett tjugotal deltagare med Polens ambassadör och representanter för vår samarbetspartner Polska Institutet som hedersgäster på Samfundets stamkrog Rodolfino. 

På lördagen den 23 oktober fortsatte firandet med ett digert program på Postmuseum omfattande bla. föredrag av Michal Pietrowski från Polska Institutet om vår gemensamma jubileumsantologi, föredrag om Slaniasamfundet och svenska frimärksgravörer av Claes Fellström, samt en mycket uppskattad film med och av Czeslav Slanias dotter Oliwia, där hon berättade om sin pappa. Mötet inleddes med en tyst minut för Lothar Heinrich.

När det gäller firandet av Czeslav Slanias 100-årsdag den 22 oktober deltog Samfundet med en fullbemannad egen monter vid det officiella firandet på Postmuseum, där man kunde få vårt minneskort med jubileumsstämpel, anmäla sig som ny medlem, köpa andra för jubileet framtagna minnesobjekt, redan befintliga medlemmar kunde hämta ut var sitt ex av jubileumsantologin, sedan kunde man förstås prata om Slania, vilket ett stort antal människor utnyttjade denna minnesvärda dag.

I samband med 100-årsjubileet fick också Samfundet ett hedersuppdrag från PostNord Danmark att under strikta försäljningsvillkor med ensamrätt försälja ett stålstick utfört av Martin Mörk, utgivet i endast 100 signerade exemplar. Den utåtriktade verksamheten i övrigt blev lite begränsad detta år pga. mycket hög arbetsbelastning, men också på grund av corona. Den sjätte oktober höll dock Rolf Korling och Claes Fellström ett föredrag i Sollentuna Filatelistklubb. Här ska också nämnas att Samfundsmedlemmar under året skrivit ett stort antal artiklar om Czeslav Slania i alla Sveriges filatelistrelaterade tidskrifter. Vår IT-ansvarige Anders Alexandersson har dessutom tillsammans med Monica Lind, en erkänd internationell illustratör boende i Paris, gjort en ny fin logotyp åt Samfundet. Slutligen så har Samfundets hemsida fått en ordentlig uppgradering med bla. ett forum där medlemmarna kan efterlysa eller sälja Slaniarelaterade objekt. 

Vid utgången av 2021 var medlemsantalet i Slaniasamfundet enligt medlemsmatrikeln 110 personer, vilket innebär en ökning sedan 2020 med 18 medlemmar, representerande 9 länder, Sverige, Danmark, Norge, Spanien, Storbritannien, Kina, Tyskland, USA och Italien. Under verksamhetsåret har tre medlemmar avlidit.

Efter beslut vid årsmötet kommer ingen årsavgift att uttas för år 2022. Styrelsen/arbetsgruppen för årets jubileumsfiranden har haft ett mycket stort antal digitala möten och kontakter per telefon och via E-mail under året. 

Donationer av Slaniaobjekt i huvudsak från bröderna Bergskans, men även från andra generösa donatorer, med efterföljande försäljningar via auktioner och samfundets webbutik, har täckt alla samfundets kostnader under året och
dessutom gett ett visst överskott. Dessa inkluderar samfundets kostnader för jubileumsantologin, jubileumkort/stämpel, utskick och administration etc.

Viktigt för Samfundets goda ekonomi är också att samtliga arbetsinsatser har skett och sker helt ideellt. Därför går Samfundet in i det nya verksamhetsåret med en god ekonomi i ryggen.